Disclaimer

Dit is de website van NOGAT B.V. Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid
NOGAT B.V. heeft alle stappen ondernomen die redelijkerwijze mogelijk zijn om er voor te zorgen dat alle informatie op deze website op het moment van plaatsen accuraat is. NOGAT B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico. Daarnaast accepteert NOGAT B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hypertext-links rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan NOGAT B.V. aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij NOGAT B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van NOGAT B.V. (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie, wijziging of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden. Bedoeld gebruik omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, het distribueren van (een gedeelte van) de inhoud van deze website naar derden (inclusief voor gebruik in een bibliotheek, een archief of een vergelijkbare service).

Recht- en forumkeuze
Op deze voorwaarden en het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.

Bezoekersgedrag
NOGAT B.V. kan software gebruiken om het aantal gebruikers van haar webpagina’s en hun gedrag te analyseren. Het doel hiervan is om de beschikbare informatie en de manier waarop deze is gepresenteerd op de website verder te optimaliseren. De software analyseert uw identiteit niet en wordt alleen gebruikt voor voornoemd doel.

Cookies
 NOGAT B.V. kan zogenaamde 'cookies' gebruiken. Een 'cookie' is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

Links naar andere websites
NOGAT B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden waar mogelijke naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die sites voor verdere informatie.

Wijzigingen
NOGAT B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website waaronder deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Vragen
Voor vragen over (de inhoud van) deze website kunt u zich wenden tot: 

NOGAT B.V.

Einsteinlaan 10

2719 EP Zoetermeer

Tel. +31 (0)79-368 68 68